Indian Journal of Cancer
Home  ICS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online :774
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Navigate Here
  »   My Preferences 
  »   Manuscript submission

 


This article has been cited by
1Primary extragastrointestinal stromal tumor of the pleura: A case report
CAI-QING ZHANG,DE-GAN LU,QING-FA LIU,WEI XIAO
Oncology Letters.2016;11(5)3135
[DOI]
2Clinicopathological features and prognosis of mesenteric gastrointestinal stromal tumor: evaluation of a pooled case series
Fan Feng,Bin Feng,Shushang Liu,Zhen Liu,Guanghui Xu,Man Guo,Xiao Lian,Daiming Fan,Hongwei Zhang
Oncotarget.2017;8(28)46514
[DOI]
3Extra-gastrointestinal stromal tumor arising in the lesser omentum with a platelet-derived growth factor receptor alpha (PDGFRA) mutation: a case report and literature review
Kohei Kanamori,Yukinori Yamagata,Yoshitaka Honma,Keiichi Date,Takeyuki Wada,Tsutomu Hayashi,Sho Otsuki,Shigeki Sekine,Takaki Yoshikawa,Hitoshi Katai,Toshiro Nishida
World Journal of Surgical Oncology.2020;18(1)46514
[DOI]
4

Retroperitoneal Extragastrointestinal Stromal Tumors Have a Poor Survival Outcome: A Multicenter Observational Study

Weixian Hu,Chengbin Zheng,Renjie Li,Xingyu Feng,Guoliang Zheng,Zhichao Zheng,Wenjun Xiong,Guosheng Lin,Yongjian Zhou,Wei Wang,Yan Zhao,Yong Li
Cancer Management and Research.2020;Volume 12(1)10491
[DOI]
5Extragastrointestinal stromal tumors: Computed tomography and magnetic resonance imaging findings
JINGQI ZHU,ZHANGWEI YANG,GUANGYU TANG,ZHONGQIU WANG
Oncology Letters.2015;9(1)201
[DOI]
6Diffuse primary extra-gastrointestinal stromal tumor of the peritoneum
Liang-ji Lu,Xiao-pei Xu,Fei Dong,Jie Min
Medicine.2020;99(40)e22493
[DOI]
7Tumor del estroma extragastrointestinal (EGIST) mesentérico: entidad rara con evolución atípica
Beatriz Peláez-Lorenzo,Carlos A. Rodríguez Arias,Luis Alberto Mata Juberías
Revista Colombiana de Cancerología.2016;20(2)87
[DOI]
8Clinicopathological features and prognosis of omental gastrointestinal stromal tumor: evaluation of a pooled case series
Fan Feng,Yangzi Tian,Zhen Liu,Shushang Liu,Guanghui Xu,Man Guo,Xiao Lian,Daiming Fan,Hongwei Zhang
Scientific Reports.2016;6(1)87
[DOI]
  Site Map | What's new | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
  Online since 1st April '07
  © 2007 - Indian Journal of Cancer | Published by Wolters Kluwer - Medknow