Indian J Pharm Close
 

Table 1: Caries prevalence, oral hygiene status, dental trauma, dental visit

Table 1: Caries prevalence, oral hygiene status, dental trauma, dental visit